Verslag informatiebijeenkomst Startpunt

Donderdagmiddag 13 september gaf het Startpunt een presentatie over zijn dienstverlening. De informatie was vooral toegespitst op de mogelijke behoeften van de Wageningse ouderen. Met een powerpoint presentatie gaf mevr. Lilian Blanken-Koops een overzicht van de vele vragen om ondersteuning die bij het Startpunt binnen komen. Zij verzekerde het publiek dat er zorgvuldig samen wordt gekeken met de aanvrager voor de zorg in hoeverre deze zelf of uit eigen kring de nodige hulp kan krijgen en in hoeverre het een logische taak en noodzaak is voor de gemeente of andere instantie om hulp te bieden. Hulp kan zijn in natura, met hulpmiddelen in huis of voor vervoer, maar ook in de vorm van een persoonsgebonden budget om zelf de voorziening in te kopen.
Bij dit alles wordt ook gekeken naar de financiële draagkracht van de zorgvrager. Het kan zijn dat de eigen bijdrage vanwege de hoogte van het inkomen zoveel is dat het effectiever wordt om de nodige hulpdiensten of voorzieningen helemaal zelf te betalen.
Na mevrouw Blanken gaf de heer Niek Brouwer uitleg over zijn inzet als Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA). Momenteel zijn er drie VOA’s actief in Wageningen en de bedoeling is dat elke 75-jarige tenminste éénmaal bezocht wordt voor een gesprek over de tevredenheid met de leefomstandigheden. De VOA’s werken gecoördineerd met het Startpunt en zij spelen de vragen of behoeftes aan zorg die uit de gesprekken voortkomen terug aan het Startpunt.
De laatste spreker van de middag was de heer Jos van Lent. Hij is de WMO-consulent die samen met de zorgvrager bekijkt in hoeverre de zorg door de Gemeente kan worden geleverd in het kader van de WMO.
Van de gelegenheid tot vragen stellen en ervaringen uitwisselen werd door menigeen in het publiek gretig gebruik gemaakt.

Mevr. Blanken spoorde de aanwezigen aan om de opgedane kennis ook aan anderen door te geven. In het Startpunt houdt men er terdege rekening mee dat er mogelijk best veel mensen zijn in Wageningen die hulp zouden kunnen gebruiken maar nog niet de weg naar het Startpunt kennen of durven bewandelen.