Deelnemers

Het Platform Wageningse Ouderen is sinds voorjaar 2018 de opvolger van CSWO, het Coördinatieorgaan Samenwerkende Wageningse Ouderenorganisaties.

CSWO ontstond in 1993. Het was bedoeld als samenwerkingsorgaan, als gesprekspartner voor de gemeente, en als koepel voor de toen nog drie Wageningse ouderenbonden, de katholieke KBO, de protestants-christelijke PCOB en de algemene ANBO.
Eind 2015 stopte de ANBO met lokale afdelingen; de opvolger werd Algemene Senioren Vereniging Wageningen, kortweg Senioren Wageningen of SW. In 2016 zetten PCOB en KBO landelijk stappen richting een fusie, waardoor KBO Wageningen nauw is gaan samenwerken met de PCOB afdeling in Wageningen, die geen bestuur meer had.

Het Platform Wageningse Ouderen wil nadrukkelijk optreden namens alle 6000 Wageningse senioren. De naamsverandering is daar illustratief voor. Inmiddels werken 16 organisaties daarom samen in dit platform.

De huidige deelnemers aan het Platform Wageningse Ouderen zijn hieronder te vinden, de meeste met links naar hun website:
KBO-PCOB Wageningen
heeft als doel belangenbehartiging van ouderen op plaatselijk niveau en het organiseren van activiteiten om sociaal contact tussen leden te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen. KBO-PCOB (ca. 500 leden) is een zeer actieve senioren vereniging in de gemeente Wageningen.

Senioren Wageningen
is een Algemene Ouderen Vereniging die landelijk (via getrapte vertegenwoordiging) en lokaal via deelname aan het Platform Wageningse Ouderen de belangen van ouderen behartigt. Daarnaast organiseert SW activiteiten voor het contact tussen de leden onderling.

Voedselbank Neder Veluwe

Stichting Burenhulp en Wijkbelangen Wageningen-Hoog

Stichting Vier Het Leven
organiseert culturele activiteiten voor ouderen (65+) die niet graag alleen op stap gaan. Deelnemers worden thuis opgehaald door een vrijwilliger en gaan gezellig samen met andere ouderen naar een theater, bioscoop of museum.

Stichting Vrienden van Pieter Pauw

Zonnebloem, afdeling Wageningen
zet zich in voor mensen met een lichamelijk beperking. Is deelname aan het maatschappelijk leven niet zo vanzelfsprekend, dan komt één van onze vrijwilligers graag een bezoek brengen en/of een uitnodiging voor een activiteit.

Clientenraad Rumah Kita

Woon AdviesCommissie WAC

Volksuniversiteit Wageningen

Wageningen Inclusief
is een organisatie in oprichting met als vorm een soort platform om in Wageningen te zorgen dat iedereen mee kan doen. Het VN Verdrag Handicap schrijft voor dat iedereen met een beperking zoveel als mogelijk overal aan mee moet kunnen doen. De definitie van ‘Beperking’ vatten wij heel breed op, zo breed dat voor iedereen geldt dat mensen zo veel als mogelijk is overal aan mee kunnen doen in Wageningen en waar er letterlijke en figuurlijke drempels zijn die dat verhinderen dat we die drempels wegnemen.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs

Present Wageningen

Odensehuis Wageningen
is een ontmoetings-, advies- en activiteitencentrum voor mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers en hun familie, vrienden en buurtgenoten. Het is een veilige plek waar mensen zichzelf kunnen zijn, contacten hebben, informatie kunnen krijgen en verbinding met de samenleving houden. Alles is gericht op (een) gewoon leven met dementie en daarvoor benodigde voorwaarden. Mensen uit de buurt zijn van harte welkom om mee te doen aan activiteiten, een kop koffie te komen drinken of deel te nemen aan de mee-eettafel op dinsdag.

Centrale Cliëntenraad Opella

Initiatiefgroep Knarrenhof Wageningen
wil een hof van 20 á 24 woningen realiseren, hoofdzakelijk voor senioren en nabij het centrum van Wageningen met een mix van koop- en huurwoningen voor bewoners met een diverse achtergrond en dito koop-/huurkracht.