Werkgroep Wonen voor Ouderen

Achtergrond

 • De vergrijzing zorgt voor een veel grotere behoefte aan geschikte woningen voor ouderen in de nabije toekomst
 • Sommige ouderen wonen alleen of met z’n tweeën in grote woningen en zijn in principe bereid om te verhuizen. Beschikbaarheid van aantrekkelijke en geschikte kleinere woningen bevordert de doorstroming en draagt bij aan het oplossen van de huidige woningnood
 • De kans op eenzaamheid onder alleenstaande ouderen is gerelateerd aan de woonvorm.

Ambitie

Vergroten van aantrekkelijke woonmogelijkheden voor Wageningse ouderen, waarbij sociaal contact en onderlinge hulp wordt bevorderd door de woonvorm.
Dit kan zijn in een

 • geclusterde woonvorm (woonzorgcomplex, knarrenhof, aanleunwoning, enz.)
 • individuele woonvorm (pre-mantelzorgwoning, kangoeroewoning, enz.)

Doelstellingen

De werkgroep wil eraan bijdragen, dat binnen 5 jaar het volgende is bereikt:

 1. Knarrenhof Wageningen gaat door
 2. Er is een aantrekkelijk en eigentijds wooncomplex voor ouderen in voorbereiding, met mogelijkheid van toenemende zorg, bestaande uit 50 tot 100 zelfstandige wooneenheden (koop, vrije sectorhuur en sociale huur), met diverse gemeenschappelijke voorzieningen, waaronder een ontmoetingsruimte/restaurant
 3. De gemeentelijke regelgeving voor individuele (niet geclusterde) woonopties is op orde, zoals pre-mantelzorgwoningen, kangoeroewoningen, woningsplitsing. Goede voorbeelden van elders zijn bekend, en zijn in Wageningen toegepast.
 4. De behoeften en wensen m.b.t. wonen voor ouderen in Wageningen zijn geactualiseerd en duidelijk, en zijn vertaald in beleid en concrete plannen
 5. Platform Wageningse Ouderen pakt (deels door middel van deze werkgroep) structureel zijn rol op m.b.t.:
  1. Informeren en stimuleren van ouderen van 65+ jaar m.b.t. woonkeuzes,
   d.m.v. de 4-jaarlijkse Leefbeurs, via website, schriftelijke informatie, e.d.
  2. Signaleren van mistoestanden, schrijnende situaties en behoeften m.b.t. wonen van ouderen

Samenstelling werkgroep

De werkgroep bestaat uit leden van of betrokkenen bij de aangesloten organisaties van het Platform Wageningse Ouderen. De werkgroep bestaat uit minimaal 3, maximaal 10 actieve leden. De werkgroep nodigt eventueel bepaalde deskundigen uit om als vrijwillig adviseur (al dan niet tijdelijk) deel te nemen aan de werkgroep. De werkgroep draagt zorg voor de eigen continuïteit. Op dit moment bestaat de werkgroep uit de volgende leden: Pieter van Ginneken, Ine Botman, Janneke Talman, Rinus van Riel en Jeroen Roelofs

Werkwijze

De werkgroep probeert de doelen te bereiken door o.a.:

 • Informatie te verzamelen, ook uit andere gemeenten
 • Gesprekken te voeren met relevante organisaties en personen
 • Mogelijkheden te onderzoeken
 • Partijen bij elkaar te brengen
 • Initiatief te nemen en voorstellen te ontwikkelen
 • Deel te nemen aan (nieuwe of bestaande) samenwerkingsverbanden
 • Bijeenkomsten te organiseren
 • Informatie door te geven aan en op te halen bij Wageningse ouderen

Communicatie

De werkgroep stemt relevante zaken af met het bestuur van het Platform Wageningse Ouderen en houdt het -bestuur op de hoogte van de stand van zaken, de vorderingen en de knelpunten. De werkgroep-leden verzorgen zelf de communicatie met hun eigen organisatie. Algemene externe communicatie verloopt via of in afstemming met het bestuur van het platform.
Email: wonen@platform-wageningse-ouderen.nl