Werkgroep “Wonen” met open brief aan college B&W

De binnen het platform nieuw opgerichte werkgroep “Wonen” is van start gegaan  met een open brief aan het te vormen college van Burgemeester en Wethouders. Het platform was helaas niet uitgenodigd voor een mondelinge reflectie aan het eind van het coalitieoverleg. Temeer belangrijk de open brief ruimhartig te delen met alle geïnteresseerden.  Op 7 april 2022 publiceerden we de onderstaande brief:

Aan de onderhandelaars van het nieuwe College van B&W in Wageningen

Met belangstelling volgen we de vorming van uw nieuw College en daarna vooral hoe de beloftes uit uw verkiezingsprogramma’s tot werkelijkheid gemaakt zullen worden.

Daarbij beschouwen we alles wat betrekking heeft op geschikte woonplekken voor ouderen als prioriteit. De reden hiervan is dat voornemens, beleid en plannen op dit gebied in de voorgaande coalities tot bedroevend weinig resultaten hebben geleid. We kennen de Woonvisie (2016), het woonwensen onderzoek (2018), de Woningmarktstrategie (2019) en het Statement Wonen & Zorg (2020). Een aantal van ons heeft hieraan zelfs meegewerkt. Dit alles is niet veel verder gekomen dan papieren verklaringen. En dat is alarmerend.

We weten allemaal dat de vergrijzing zorgt voor een veel grotere behoefte aan geschikte woningen voor ouderen in de nabije toekomst, dat sommige ouderen alleen of met z’n tweeën wonen in grote woningen maar geen wenkend perspectief zien om te verhuizen naar een plek die beter past, en we weten ook dat de kans op eenzaamheid onder alleenstaande ouderen is gerelateerd aan de woonvorm.

Met het verdwijnen van de verzorgingshuizen is het nu voor de meeste ouderen alles of niets: zij wonen thuis of in een verpleeghuis. En wat betreft professionele zorg, zowel thuis als in een tehuis, zien we steeds meer beperkingen vanwege kosten of personeelsgebrek. Het is duidelijk dat er wat wonen voor ouderen betreft meer tussenvormen moeten komen, die we nu in Wageningen nog te weinig vinden. Ook voor andere woningzoekenden is dat van groot belang, want de bouw van meer aantrekkelijke en betaalbare seniorenwoningen kan leiden tot een grotere doorstroming op de woningmarkt.

Het CBS meldt dat het aantal 65-plussers in Wageningen, nu ongeveer 6400, zal groeien tot 8300 in 2030, en tot meer dan 10.000 in 2040. De uitdagingen zijn dus groot.

Aan het nieuwe College bieden we onze steun aan om die uitdagingen aan te gaan. We denken graag mee over concrete projecten voor seniorenbouw. Daarvoor is het nodig dat wij over goede informatie beschikken over de huidige woningvoorraad, of de woningen gewaardeerd zijn naar de mate van geschiktheid voor ouderen, de beschikbaarheid van locaties, en welke afspraken er bestaan tussen gemeente en woningaanbieders. We hopen dat de gemeente in de komende bestuursperiode al haar beïnvloedingsmogelijkheden, inclusief grondbeleid, gebruikt om de beschikbaarheid van aantrekkelijke woonmogelijkheden voor Wageningse ouderen te vergroten. Denk daarbij in het bijzonder aan nieuwe woonvormen waarbij sociaal contact en onderlinge hulp wordt bevorderd; van kleinschalig, zoals Knarrenhof, tot grootschalig. Met het oog op deze uitdaging hebben we vanuit het Platform Wageningse Ouderen een werkgroep opgericht specifiek voor dit doel.

Graag gaan we met u in gesprek om concrete stappen af te spreken, en kijken uit naar uw initiatief voor een afspraak.