Platform vindt weerklank

Bij de oprichting van het Platform Wageningse Ouderen in november 2018 werd gevraagd om respons: welke van de aanwezige organisaties wilden partner van PWO worden en zo bijdragen aan behartiging van de belangen van de 6000 Wageningse senioren. Met deze oproep raakte het Platform blijkbaar de juiste snaar: een half jaar later hebben zich veertien vrijwilligersorganisaties aangemeld als partner, en nog eens vijf overwegen aansluiting.

Eind mei kwamen ze bijna alle veertien op uitnodiging van het Platform bij elkaar voor de eerste onderlinge kennismaking. In een goedbezochte bijeenkomst in Ons Huis dachten ze samen na over de inhoud en de koers van het Platform.

De bijeenkomst begon als jaarvergadering van Platform-voorganger CSWO, die statutair verantwoording moest afleggen over 2018. Daarna was het woord aan Jouwert van Geene, die als gespreksleider vaardig richting gaf aan de antwoorden van de partners op de vragen: welke inhoud verwachten wij van PWO en hoe moet dat georganiseerd worden?

Op elk van de vragen kwam een stuk of twintig antwoorden. De verlangde inhoud betrof brede belangenbehartiging en informeren, tot bewaking, ter verantwoording roepen en beleidsbeïnvloeding. De onderwerpen die aangepakt zouden moeten worden, waren concreter, zoals wonen, leefbaarheid, sport en spel, armoede- en eenzaamheidsbestrijding. Dankzij de stickers van de deelnemers kon Van Geene hier twee keer een top-drie uit destilleren. Dat leidde ten slotte tot concrete stappen naar de oprichting van drie themagroepen: wonen, toegankelijkheid (sociaal en fysiek), en leefbaarheid.

Als inhoudelijk intermezzo kwamen Desirée Verheijen en Hanneke Snellen van Ziekenhuis Gelderse Vallei vertellen over de speciale aandacht die het besteedt aan de kwetsbare oudere patiënt. Het draait om de patiënt, die als veel mondiger wordt beschouwd dan voorheen maar daarbij wel ondersteund moet worden. Een onderwerp waar het Platform zeker op terug komt.

Desirée Verheijen en Hanneke Snellen geven op de bijeenkomst van het Platform uitleg over de speciale aandacht voor oudere patiënten in Ziekenhuis Gelderse Vallei. foto B. Hermansz

De drie themagroepen die deze middag zijn ontstaan, gaan zich buigen over de vraag: hoe bevorder je de signalering van problemen voor ouderen, het informeren van elkaar en de buitenwereld daarover, en het doen van beleidsaanbevelingen om de gesignaleerde problemen aan te pakken. De themagroep wonen, die wordt getrokken door leden van PWO-partner de Woonadviescommissie, wil al in het najaar een bijeenkomst organiseren, voor de twee andere benadert het PWO-bestuur inspirerende aanjagers.